ई-लोकशाही

जिल्हाधिकारी वाशिम

प्राप्त तक्रारी - 38

निवारण झालेल्या तक्रारी - 4

प्रलंबित तक्रारी - 34